Vad gör projektledaren?

Förenklat kan man dela in våra uppdrag i 5 olika delar 
Förstudie - Förfrågningsunderlag - Upphandling - Projektledning - Besiktning


Förstudie

Vad fungerar inte som det ska? 
Vad är den översiktliga omfattningen av problemet?
Finns det eventuellt någon ytterligare vinning i att låta utföra åtgärden?

 • Möte med Beställare för genomgång av projektet, inhämtning information om fastigheten samt säkerställande att Beställare och Projektledare har samma målbild i projektet. 
 • Granskning ritningar, platsbesök samt syner av berörda delar
 • Kontroll av eventuella myndighetskrav
 • Synergieffekter

Förfrågningsunderlag

Handlingar som ska ligga till grund för entreprenaden är avgörande för att projektet går rätt. De beskriver vad som ska utföras, hur det ska göras samt vilka ramar och regler som arbetet ska styras av. 
Förfrågningsunderlag består i huvudsak av:

Administrativa Föreskrifter (AF)
Detta dokument består styr alla detaljer såsom utförande, egenkontroller, tider, ersättning och mycket, mycket mer. Administrativa Föreskrifter är ett av de viktigaste dokumenten för en fungerande entreprenad. 


Rambeskrivning / Ramhandling
En rambeskrivning är vad det låter som, en handling som beskriver vad som ska göras med hänvisning till det regelverk arbetet ska utföras efter. T.ex. i stambytesprojekt finns rambeskrivning för Bygg, El och VVS.  


Anbudsinbjudan, anbudsformulär & beställningsskrivelse
Oftast bjuds entreprenörer in för att delta i en upphandling. För att erhålla jämförbara anbuds i upphandlingen formar man ett anbudsformulär. Till detta ska anbudsgivaren inlämna en mängd dokument som styrker dennes lämplighet 

Upphandling

 • Kontakt med entreprenörer, kontroll referenser samt övriga förutsättningar för att genomföra entreprenaden
 • Utskick av förfrågningsunderlag
 • Visning av objektet för anbudsgivare samt löpande hantering av kommunikation och frågeställningar
 • Kompletterande utskick i form av PM/KFU (kompletterande förfrågningsunderlag)
 • Emottagande, sammanställning och utvärdering av inkomna anbud
 • Möte med Beställare med redovisning av anbud samt rekommendation om vilken entreprenör som är bäst lämpad för uppdraget
 • Upprättande av entreprenadkontrakt
 • Medverkan och genomförande av kontraktsskrivning med vald entreprenör

Projektledning

Uppdraget som projektledare omfattar allt från uppstart till och med godkänd slutbesiktning i projekt. Ansvaret som projektledare regleras i regelverket ABK09 samt i det avtal som vi skriver mellan oss. Kortfattat kan rollen beskrivas enligt nedan;

 • Upprättande av projektorganisation, kommunikationsvägar, ansvarsfördelning

 • Framtagande och uppföljning av tidsplan

 • Samordning och styrning av projektet under byggtiden

 • Genomförande av startmöte, byggmöten försyner, och besiktningar

 • Säkerställande av planer för besiktning och lyft (kostnadsfördelning över tid)

 • Uppföljning av projektbudget, hantering av eventuell ÄTA (Ändring, Tillkommande eller Avgående) samt löpande redovisning för Beställaren av projektets ekonomi

 • Genomförande och kontroll av byggarbetsmiljö samt övriga myndighetsreglerade områden inom projektet

 • Samordning eventuella boendefrågor

Besiktning

När projektet nått till slutet av produktionstiden kallas till slutbesiktning. Vi samordnar besiktningsplaner och sammankallar besiktningsmän för genomförande av både löpande delbesiktningar samt slutbesiktningar. Efter respektive besiktning är det projektledarens uppgift att följa upp att eventuella anmärkningar har åtgärdats erforderligt samt att det utförts inom överenskommen tidsram. När godkänd slutbesiktning föreligger hålls ett slutmöte med Beställaren och entreprenör för genomgång av projektresultat samt överlämning till Beställaren.